Mark the letter A B C or D...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Mark the letter A, B, C, or D on your answer shee...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs
correction.
Question 21: I hadn’t understood (A) his directions. However (B), I asked him(C) to repeat
what he’d said(D).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

however: tuy nhiên – dùng trong mệnh đề mang ý đối lập với mệnh đề trước

tôi không hiểu sự chỉ dẫn của anh ấy. tuy nhiên, tôi đã yêu cầu anh ấy nhắc lại những gì anh ấy
vừa nói
2 mệnh đề mang quan hệ nhân quả nên không dùng however

therefore: chính vì
thế, do đó
ð however Þ therefore
chọn b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP