Question15: Bill has no business going to Paris...

Viết Lại Câu Question15: Bill has no business going to Paris next Dec...

0
Viết Lại Câu

Question15: Bill has no business going to Paris next December.
A. Bill went to Paris in December.
B. Bill shouldn’t go to Paris next December.
C. Bill will open a business in Paris next December
D. Bill runs a business in Paris next December.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

- have no business doing smt: có việc l{m gì
bill không có việc để tới paris vào tháng 12 tới
a. bill đã đến paris vào tháng 12 (sai nghĩa của câu)
b. bill không nên tới paris vào tháng 12 tới
c. bill sẽ bắt đầu kinh doanh ở paris vào tháng 12 (sai nghĩa của câu)
d. bill kinh doanh ở paris vào tháng 12 (sai vì sai thì của câu runs chia ở thì hiện tại đơn, trong
khi next december là thì tương lai)
chọn b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP