câu 13: In the class of twenty Jack...

Viết Lại Câu câu 13: In the class of twenty, Jack is the third best s...

9
Viết Lại Câu

câu 13: In the class of twenty, Jack is the third best student.
A. Jack is not as smart as most of the other students
B. The class has only three smart students.
C. Two students in the class are smarter than Jack.
D. No other students in the class is as smart as Jack.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

trong lớp với 20 học sinh, jack là học sinh giỏi thứ 3
a. jack không thông minh bằng hầu hết các học sinh khác (sai nghĩa của câu)
b. lớp học chỉ có 3 học sinh thông minh (sai nghĩa của câu)
c. hai học sinh trong lớp thông minh hơn jack
d. không ai trong lớp thông minh bằng jack
đáp án c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP