“No I didn’t come to see her that...

Viết Lại Câu “No, I didn’t come to see her that night!” A.He denied h...

0
Viết Lại Câu

“No, I didn’t come to see her that night!”
A.He denied having come to see her that night.
B. He denied to have come to see her that night.
C. He denied not having come to see her that night.
D.He refused to have come to see her that night.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- deny doing smt: phủ nhận làm gì ở hiện tại
eg: he denies attempting to murder his wife.
- deny having done smt: phủ nhận làm gì ở quá khứ
eg: he he denied having attempted to murder his wife.
- refuse to do smt: từ chối làm gì ai đó yêu cầu
eg: she refuses to give me a drive
câu đề bài là câu trực tiếp ở thì quá khứ nên câu chuyển sang gián tiếp sẽ là:
he denied having come to see her that night.
đáp án a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP