This is you have ever made A a...

Ngữ Pháp và Từ Vựng This is................... you have ever made. A....

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

This is................... you have ever made.
A. a more silly mistake than B. the silliest mistake
C. the most silliest mistake D. a sillier mistake than

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- so sánh hơn dùng để so sánh 2 người/ vật
eg: she is taller than me
a và d sai vì câu không so sánh 2 người/ vật với nhau
- so sánh hơn nhất: cái gì đứng vị trí thứ nhất so với từ 3 người/ vật trở lên, và thường đi với mẫu câu “
have ever + pii: đã từng ...”
eg: this is the most delicious meal i have ever eaten
đáp án b (“silly” là tính từ ngắn nên chuyển sang so sánh hơn nhất là “silliest”)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP