Have I told you about the government is...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Have I told you about ....................the gov...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Have I told you about ....................the government is dealing?
A. the problem with which B. the problem with that
C. the problem D. the problem that

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- deal with smt: giải quyết, đương đầu với cái gì
eg: i have to deal with many problems in my job
“which” và “that” là hai đại từ quan hệ có thể thay thế cho sự vật, sự việc nhưng “that” không đi kèm
với giới từ, giới từ thường được đảo lên đứng trước đại từ “which”
eg: it was a crisis for which she was totally unprepared.
it was a crisis that she was totally unprepared for.
b sai
c và d sai vì “deal” đi với giới từ “with”
đáp án a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP