At the center of the Earth’s solar system...

Ngữ Pháp và Từ Vựng At the center of the Earth’s solar system ..........

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

At the center of the Earth’s solar system .....................
A. the Sun lies B. is where the Sun lies
C. does the Sun lie D. lies the Sun

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
adverbial phrase of time/ order/ place + main v + s (mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, trật tự, nơi chốn,
động từ chính được đảo lên đứng trước chủ ngữ để mang ý nhấn mạnh về thời gian, trật tự, nơi chốn)
eg: first comes the police, and then comes the ambulance
at the center of the earth’s solar system lies the sun (ở trung tâm của hệ mặt trời là mặt trời)
đáp án d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP