Many women find it hard to both a...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Many women find it hard to ....................bo...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Many women find it hard to ....................both a job and a family.
A. catch up with B. deal with
C. cope with D. keep up with

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- catch up with: theo kịp với
eg: go on ahead. i'll catch up with you.
- deal with smb/ smt: giao dum, giao thiệp với ai/ cái gì
eg: she is used to dealing with all kinds of people in her job.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP