Mark the letter A B C or D...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Mark the letter A, B, C, or D on your answer shee...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part
differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 11:
A. stopped B. washed C. walked D. warned

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
cách phát âm đuôi “ed”
- các động từ kết thúc bằng “t” và “d”: đọc là /id/
eg: decided , wanted
- các động từ kết thúc bằng: “k”, “p”, “sh”, “ch”, “x”, “s”: đọc là /t/
eg: stopped, washed, walked
- còn lại đọc là /d/
eg: warned, played, moved


đáp án d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP