Mark the letter A B C or D...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Mark the letter A, B, C, or D on your answer shee...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is
OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.
Question 23: She had a cozy little apartment in Boston.
A. uncomfortable B. warm C. lazy D. dirty

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- cozy (adj): ấm cúng, thoải mái, dễ chịu
- uncomfortable (adj): không thoải mái
- warm (adj): ấm cúng
- lazy (adj): lười biếng
- dirty (adj): bẩn thỉu
đáp án a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP