The customers thanked the salesperson for the good...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The...................... customers thanked the s...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The...................... customers thanked the salesperson for the good service.
A. satisfy B. satisfactory C. satisfied D. satisfying

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- satisfy / ˈsætɪsfaɪ / smb/ smt (v): làm hài lòng ai/ cái gì
- satisfactory / ˌsætɪsˈfæktəri/ (adj): vừa ý, hài lòng, thỏa mãn
- satisfied with smt / ˈsætɪsfaɪd / (adj): cảm thấy hài lòng, thỏa mãn
- satisfying / ˈsætɪsfaɪɪŋ / (adj): đam lại sự thỏa mãn, vừa ý
the satisfied customers ( những khách hàng cảm thấy hài lòng)
đáp án c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP