Mark the letter A B C or D...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Mark the letter A, B, C, or D on your answer shee...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word

Question 24: He was so insubordinate that he lost his job within a week.
A. fresh B. disobedient C. obedient D.understanding

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- insubordinate / ˌɪnsəˈbɔːdɪnət /(adj): không nghe lời
- fresh (adj): tươi trẻ, tươi
- ***obedient/ ˌdɪsəˈbiːdiənt/ (adj): không nghe lời
- obedient to smb/ smt / əˈbiːdiənt / (adj): nghe lời ai
eg: he was always obedient to his father's wishes.
- understanding (adj): thấu hiểu

đáp án c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP