The views that the London Eye affords across...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The views that the London Eye affords across Lond...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The views that the London Eye affords across London make it all........................
A. impossible B. worthwhile
C. praiseworthy D. exclusive

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- impossible / ɪmˈpɒsəbl/ (adj): không thể nào
- worthwhile / ˌwɜːθˈwaɪl /(adj): xứng đáng, thú vị, thú vị
- praiseworthy / ˈpreɪzwɜːði/ (adj): đáng khen ngợi
- exclusive / ɪkˈskluːsɪv/ (adj): độc quyền, riêng biệt
make smt/ smb + adj : làm ai/ cái gì thế nào
eg: that she speaks all day makes me angry
đáp án b (những cảnh tượng mà london eye tạo ch london khiến nó trở nên vô cùng thú vị)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP