I have never seen festival in my life...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I have never seen........................ festiva...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I have never seen........................ festival in my life.
A. so spectacular a B. a so spectacular
C. a such spectacular D. such spectacular

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
spectacular / spekˈtækjələ(r) /(adj): nổi bật, ấn tượng, ngoạn mục
câu nhấn mạnh với “so” và “such”
- so + adj/ adv: quá...
eg: the music is so loud!
với danh từ đếm được số ít dùng với “a/an” ta có thể đảo so + adj+ lên trước danh từ
so + adj+ a/an + n
eg: it is so big a house
- such + (a/an) + adj + n: quá... (với danh từ đếm được dạng số ít bắt buộc phải dùng a/an)
eg: she has such a big house
a, b và d sai (vì d thiếu “a” khi “festival” là danh từ đếm được)
đáp án a (tôi chưa từng nhìn thấy lễ hôi nào ấn tượng như vậy trong đời)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP