Rather than disturb the meeting I left without...

Viết Lại Câu Rather than disturb the meeting, I left without saying ...

0
Viết Lại Câu

Rather than disturb the meeting, I left without saying goodbye.
A. I disturbed the meeting because I said goodbye.
B. The meeting was disturbed as I left saying goodbye.
C. I would rather disturb the meeting than leave without saying goodbye.

D. I left without saying goodbye as I didn't want to disturb the meeting.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

hơn là làm gián đoạn cuộc họp, tôi đã rời khỏi mà không nói lời tạm biệt
a. tôi đã làm phiền cuộc họp vì tôi đã nói lời tạm biệt (sai nghĩa của câu)
b. cuộc họp đã bị gi|n đoạn vì tôi rời đi và nói lời tạm biệt (sai nghĩa của câu)
c. tôi thà làm gián đoạn cuộc họp còn hơn là rời đi mà không nói lời tạm biệt (sai nghĩa của
câu)
d. tôi rời đi mà không nói lời tạm biệt vì không muốn làm gián đoạn cuộc họp
đáp án d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP