Question14: As far as I am concerned you...

Viết Lại Câu Question14: As far as I am concerned, you can do whateve...

0
Viết Lại Câu

Question14: As far as I am concerned, you can do whatever you like.
A. What you like is not as much as what I am concerned about.
B. You can do what you like providing that it is not too far.
C. I am concerned about what you like.
D. In my opinion, you can do what you like

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

as far as i 'm concerned,... = in my opinion/ in my view,....theo ý kiến của tôi

theo ý kiến của tôi, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn thích
= d. theo ý kiến của tôi, bạn có thể làm điều bạn thích
đáp án d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP