Question 26: The doctor insisted that his patient...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Question 26: The doctor insisted that his patient...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Question 26: The doctor insisted that his patient ___________.
A. doesn’t work too hard for three months
B. taking it easy for three months
C. to take some vacations for three months
D. take it easy for three months

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

cấu trúc
- insist on something/somebody doing something (formal): khăng khăng ai đó phải làm gì
eg: she insisted on his/him wearing a suit.
- insist that + s + v (nguyên thể)
eg: he insists that she come.
b và c sai vì động từ chia sai ngữ pháp
a sai vì động từ chia ở thì hiện tại đơn
chọn d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP