Question 27: In a new culture many embarrassing...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Question 27: In a new culture, many embarrassing ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Question 27: In a new culture, many embarrassing situations occur _________a misunderstanding.
A.due to B.as C.for D.of

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

due to n/ doing smt = because of + n/ doing smt: bởi vì
“due to" là adjectival prepositional phrase, có nghĩa là nó bổ nghĩa cho danh từ. cách dùng
chuẩn của nó là đi sau động từ "to be" và trước (cụm) danh từ.

eg: the problem was due to a shortage of high court judges.
"because of" là adverbial prepositional phrase, có nghĩa là nó bổ nghĩa cho động từ
và là câu trả lời cho câu hỏi "why?". theo sau "because of" là cụm danh từ.
eg: the debate team won because of their dedication and hard work.
- as/ since/ because + s + v: bởi vì
ð ở một nền văn hóa mới, rất nhiều tình huống khó xử xảy ra bởi vì sự hiểu lầm
chọn a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP