Question 30: Professional people expect __________ when it...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Question 30: Professional people expect _________...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Question 30: Professional people expect __________ when it is necessary to cancel an appointment.
A. that you would call the B. you to call them
C. your calling them D. that you are calling them

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

professional / prəˈfeʃənl / (adj): chuyên nghiệp
cấu trúc
expect somebody/something to do something: hi vọng, mong chờ ai đó làm gì
eg: house prices are expected to rise sharply.
professional people expect you to call them when it is necessary to cancel an appointment
ð các chuyên gia hi vọng bạn gọi cho họ khi cần thiết hoãn cuộc hẹn
chọn b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP