Question 38: English and French _______ do you...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Question 38: English and French, _______ do you t...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Question 38: English and French, _______ do you think is easier to learn?
A.which one B.which language
C.which language that D.what

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
which + n (chỉ người hoặc vật) + trợ động từ + s + v? - cái nào, người nào – câu hỏi dùng để
đề nghị ai chỉ rõ một hoặc nhiều người hoặc vật trong một số lượng hạn chế
eg: which way is quicker - by bus or by train ? (đường nào thì nhanh hơn - bằng xe búyt hay
bằng xe lửa?)
english and french (tiếng anh và tiếng pháp) là language (ngôn ngữ) nhưng đã được xác
định nên language được thay thế bởi từ one
chọn a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP