Question 34: It is believed ________causes weight loss...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Question 34: It is believed ________causes weight...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Question 34: It is believed ________causes weight loss.
A. much stress that B. that much stress
C. much stress D. it is much stress

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

it is believed (that)...: người ta tin tưởng rằng
eg: it is believed that the couple have left the country.
it is believed that much stress causes weight loss. Þ người ta tin rằng cẳng thẳng có thể dẫn
đến giảm cân
chọn b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP