Question 35:________ have made communication faster and easier...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Question 35:________ have made communication fast...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Question 35:________ have made communication faster and easier through the use of email
and Internet is widely recognizeD.
A.That it is computer B.That computers
C.Computers that D.It is that computers

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

câu có 2 động từ have made communication faster and easier through the use of
email and internet và is widely recognized.
ð câu phức
ð chỗ trống cần hai chủ ngữ để bổ nghĩa cho 2 động từ
a sai vì chỉ có một chủ ngữ
d sai vì câu sai ngữ pháp (thừa động từ tobe “is” sau “it’)
c sai nghĩa (máy tính đã khiến việc giao tiếp trở nên nhanh hơn và dễ dàng hơn qua việc sử
dụng emal đã được công nhận rộng rãi)
b đúng (việc máy tính đã khiến việc giao tiếp trở nên nhanh hơn và dễ dàng hơn qua việc sử
dụng emal đã được công nhận rộng rãi)
chọn b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP