I’m sorry for _______ such a fuss about...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I’m sorry for _______ such a fuss about the unfru...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- unfruitful (adj): không nhiều thành quả, không thành công
cấu trúc
make a fuss about smt: nhặng xì, làm ầm lên
eg: stop fussing (about ) and keep watching tv !
make a fuss of/ over smb: chú ý quá nhiều đến ai, thể hiện sự thích thú
eg: they made a great fuss of the baby.
tôi xin lỗi vì đã làm ầm lên về cái kế hoạch không thành công
chọn d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP