The Government hopes to ______ its plans for...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The Government hopes to ______ its plans for intr...

-1
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The Government hopes to ______ its plans for introducing cable T.V
A.keep on B.carry on C.carry out D.turn out

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- keep on: tiếp tục làm gì
- carry on: tiếp tục di chuyển
eg: carry on until you get to the junction, then turn left.
- carry out (v): đảm nhận, hoàn thành việc gì
eg: to carry out an inquiry/an investigation/a survey
- turn out: hóa ra là
eg: the job turned out to be harder than we thought.
ð chính phủ hi vọng hoàn thành các kế hoạch về việc giới thiệu truyền hình cáp
chọn c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP