Is this the address to you want the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Is this the address to ..................you want...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
the address: địa chỉ - danh từ chỉ sự vật
ð đại từ qua hệ bổ nghĩa cho nó là which vừa đóng vai trò thay thế chủ ngữ và tân ngữ
eg: houses which overlook the lake cost more. (which đóng vai trò chủ ngữ)
it was a crisis for which she was totally unprepared . (which đóng vai trò tân ngữ)
chọn a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP