To solve this problem it is advisable ________...

Ngữ Pháp và Từ Vựng To solve this problem, it is advisable ________. ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

To solve this problem, it is advisable ________.
A. that a drastic measure be adopted B. that a drastic measure is adopted
C. a drastic measure to be adopted D. that to adopt a drastic measure

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

drastic (adj): quyết liệt, mạnh mẽ
cấu trúc thức giả định:
dùng trong các mệnh đề danh từ bắt đầu bằng that đứng sau các tính từ như: advisable, important, vital,
essential, required...
it+ be (is- hiện tại đơn/ were- quá khứ đơn) + adj+ that+ subject+ verb (bare infinitive)
eg: it is necessary that he find the book.
ð to solve this problem, it is advisable that a drastic measure be adopted. (để giải quyết vấn đề này nên
áp dụng một biện pháp quyết liệt)
ð đáp án a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP