The instructions from air traffic control were not...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The instructions from air traffic control were no...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The instructions from air traffic control were not fully explicit, and ................
A. therefore the pilot made it crash
B. as a result, the pilot made an error and crashed
C. so that the pilot made an error and crashed
D. resulting from the pilot crashing the plane

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

explicit / ɪkˈsplɪsɪt/ (v): rõ ràng, tường tận
những hướng dẫn của trung tâm kiểm soát giao thông hàng không chưa rõ ràng, và ...
a. do đó người phi công đã gây ra tai nạn (sai therefore giữa sau dấu “;” hoặc dấu “.” và dấu “,”)
b. kết quả là, người phi công đã gây ra lỗi và gây tai nạn (đúng vì as a result đứng trước dấu “,”)
c. để người phi công đã gây ra lỗi và gây tai nạn (sai vì so that mang nghĩa để)
d. xuất phát từ việc người phi công đã gây tai nạn cho máy bay (sai nghĩa)
ð đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP