When reaching the top of the hill __________...

Viết Lại Câu When reaching the top of the hill, __________. A. below ...

0
Viết Lại Câu

When reaching the top of the hill, __________.
A. below us extended the sea B. the sea came into view
C. it was the sea that extended below us D. we suddenly caught sight of the sea

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

catch sight of smt: thấy quang cảnh của cái gì
eg: he caught sight of a car in the ***tance.
when reaching the top of the hill (khi trèo lên tới đỉnh đồi) – hành động này được thực hiện bởi con
người Þ chủ ngữ của mệnh đề phải là chủ ngữ chỉ người
ð a, b và c đều sai
ð đáp án c (khi trèo lên tới đỉnh đồi, chúng tôi bất chợt thấy được quang cảnh của biển)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP