Mark the letter A B C or D...

Viết Lại Câu Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to in...

0
Viết Lại Câu

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning
to each of the following questions.

Question 11: He’ll know if he’s got the position or not sometime before 5 o’clock today.
A. By 5 p.m today he‟ll be informed about whether he‟s been accepted for the position.
B. If he has been accepted for the position, he will receive the confirmation at around 5 p.m today.
C. Although it seems certain that he will be accepted, the decision won‟t be made known to him until 5
o‟clock.
D. If they decide to accept him for the position, they‟ll contact him around 5 o‟clock today

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

anh ấy sẽ biết được mình có nhận được vị trí đó hay không vào khoảng trước 5 giờ
a. vào 5 giờ chiều nay, anh ấy sẽ được thông báo liệu anh ấy có được chấp nhận vào vị trí đó hay không
b. nếu anh ấy được nhận vào vị trí đó, anh ấy sẽ nhận được sự xác nhận vào khoảng 5 giờ chiều nay (câu
điều kiện loại 3 trái với quá khứ- câu đề bài là sự thật ở hiện tại)
c. mặc dù có vẻ như chắc chắn rằng anh ấy sẽ được nhận, anh ấy sẽ không biết quyết định chính thức
đến tận 5 giờ (sai vì câu đề bài chỉ là khả năng có thể hay không)
d. nếu họ đã quyết định nhận anh ấy vào vị trí này, họ sẽ liên lạc với anh ấy vào khoảng 5 giờ chiều nay
( chưa sát với nghĩa gốc)
ð đáp án a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP