The military government was determined to ______all opposition...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The military government was determined to ______a...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The military government was determined to ______all opposition.
A. put through B. put out C. put down D. put in

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

opposition / ˌɒpəˈzɪʃn /(n): sự đối lập, phe đối lập
- put through: tiếp tục hoàn thành một kế hoạch, công việc
eg: we managed to put the deal through.
- put out: dập tắt (lửa)
eg: the firefighters put the fire out.
- put down smb/ smt: làm xấu mặt ai/ tiêu diêt, dẹp tan cái gì
eg: to put down a rebellion
ð chính phủ quân đội quyết tâm dẹp tan mọi phe đối lập
ð đáp án c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP