Why do you say the project should be...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Why do you say the project should be changed even...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Why do you say the project should be changed even more? Personally, I cannot see the
__________of introducing so many alternations.
A. ground B. reason C. point D. clue

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

alteration / ˌɔːltəˈreɪʃn / (n): sự thay đổi, phương án thay đổi
cấu trúc
see the point of smt: thấy được mục đích của cái gì
eg: i don't see the point of doing it all again.
ð tại sao bạn nói dự án này nên được thay đổi thậm chí hơn nữa? cá nhân tôi không thấy được
mục đích của việc giới thiệu quá nhiều phương án thay đổi
ð đáp án c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP