A man is talking to Alex when he...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the mo...

0
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.
A man is talking to Alex when he is on holiday in Paris,
The man: “You haven’t lived here long, have you?”
Alex: “ ______.”
Yes, I have just moved hereNo, only three monthsYes, just a few daysNo, I live here for a long time

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
No, only three months

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP