A officialdom B millennium C westernize D division...

Ngữ Pháp và Từ Vựng A. officialdom B. millennium C. westernize D. div...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: c
lời giải:
officialdom: /əˈfɪʃ(ə)ldəm/ millennium: /mɪˈlɛnɪəm/
westernize: /ˈwɛstənʌɪz/ division: /dɪˈvɪʒ(ə)n/

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP