a Tìm hàm lượng nguyên tố K trong...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon a) Tìm hàm lượng ngu...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
a) Tìm hàm lượng nguyên tố K trong loại phân bón NPK 20.10.10. b) Tìm phần trăm khối lượng của các muối có trong loại phân bón NPK.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
a. NPK 20.10.10 —> %K2O = 10% Lấy 100 gam phân bón loại này —> mK2O = 100.10% = 10 gam —> mK = 10.39.2/94 = 8,3 —> %K = 8,3% b. Trong 100 gam phân chứa NH4NO3 (a gam), (NH4)2HPO4 (b gam) và KCl (c gam) —> a + b + c = 100 mN = 28a/80 + 28b/132 = 20 mK2O = 94c/2.74,5 = 10 —> a = 15,6; b = 68,55; c = 15,85 —> %NH4NO3 = 15,6%; %(NH4)2HPO4 = 68,55% và %KCl = 15,85%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP