Có 5 56 gam hỗn hợp A gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có 5,56 gam hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có 5,56 gam hỗn hợp A gồm Fe và kin loại M (hóa trị n). Chia A làm hai phần bằng nhau: Phần 1: Hòa tan hết trong dung dịch HCl được 1,568 lít khí H2 Phần 2: Hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 2,016 lít khí SO2 Viết các phương trình phản ứng và xác định kim loại M. Các khí đo đktc.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol Fe, M trong mỗi phần. Khối lượng mỗi phần là 5,56/2 = 2,78 gam. —> 56a + Mb = 2,78 (1) Phần 1: Với HCl Fe + 2HCl —> FeCl2 + H2 a…………………………….a 2M + 2nHCl —> 2MCln + nH2 b………………………………0,5nb —> nH2 = a + 0,5nb = 0,07 (2) Phần 2: Với H2SO4 đặc nóng: 2Fe + 6H2SO4 —> Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O a…………………………………………..1,5a 2M + 2nH2SO4 —> M2(SO4)n + nSO2 + 2nH2O b………………………………………..0,5nb —> nSO2 = 1,5a + 0,5nb = 0,09 (3) (2)(3) —> a = 0,04 và nb = 0,06 —> b = 0,06/n Thế vào (1) —> 56.0,04 + 0,06M/n = 2,78 —> M = 9n —> n = 3 và M = 27: M là Al

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP