Hòa tan hoàn toàn 216 55 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon // Hòa tan hoàn toàn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
// Hòa tan hoàn toàn 216,55 gam hỗn hợp KHSO4 và Fe(NO3)3 vào nước được dung dịch X. Cho m gam hỗn hợp Y gồm Mg, Al, MgO và Al2O3 (trong đó oxi chiếm 64/205 về khối lượng) tan hết vào X, sau khi các phản ứng kết thúc thu được dung dịch Z chỉ chứa muối trung hòa và 2,016 lít hỗn hợp khí T có tổng khối lượng 1,84 gam gồm 5 khí (đktc), trong đó về thể tích H2, N2O, NO2 lần lượt chiếm 4/9, 1/9 và 1/9. Cho BaCl2 dư vào Z thu được 356,49 gam kết tủa. Giá trị m gần nhất với A. 18 B. 20 C. 22 D. 24

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
// nT = 0,09 —> nH2 = 0,04 mol nN2O = 0,01 mol nNO2 = 0,01 mol Đặt nNO = a mol và nN2 = b mol Có nT và mT —> a = 0,01 và b = 0,02 Ta có: nKHSO4 = nBaSO4 = 1,53 Vì mhh = 216,55 —> nFe(NO3)3 = 0,035 Do có H2 thoát ra nên NO3- hết, bảo toàn N: nNH4+ = 3nFe(NO3)3 – 2nN2O – nNO2 – nNO – 2nN2 = 0,025 mol Bảo toàn H: nH2O = (nKHSO4 – 4nNH4+ – 2nH2)/2 = 0,675 mol nH+ = 2nNO2 + 4nNO + 10nN2O + 12nN2 + 10nNH4+ + 2nH2 + 2nO trong Y —> nO trong Y = 0,4 —> mO trong Y = 6,4 —> mY = 20,5 gam Bổ sung phần tính % nguyên tố Mg cho các phiên bản đề khác: Trong Y: nMg = x và nAl = y —> mY = 24x + 27y + 0,4.16 = 20,5 Bảo toàn electron: 2x + 3y = 0,4.2 + 0,035 + nNO2 + 3nNO + 8nN2O + 10nN2 + 8nNH4NO3 + 2nH2 —> x = 0,1975 và y = 26/75 —> %Mg = 0,1975.24/20,5 = 23,12% !!! Cách làm như trên là chính xác nhất. Nếu cho rằng Fe3+ không phản ứng thì trong phương trình bảo toàn electron trên xóa nFe3+ = 0,035 ở vế phải đi, lúc đó nghiệm là x = 0,25 và y = 0,3 và %Mg = 29,27%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP