X là peptit mạch hở cấu tạo từ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là peptit mạch hở ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là peptit mạch hở cấu tạo từ axit glutamic và α-aminoaxit Y no, mạch hở chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Để tác dụng vừa đủ với 0,1 mol X cần 0,7 mol NaOH tạo thành hỗn hợp muối trung hoà. Đốt 6,876 gam X cần 8,2656 lít O2 (đktc). Đốt m gam tetrapeptit mạch hở cấu tạo từ Y cần 20,16 lít O2 (đktc). Giá trị của m là A. 24,60. B. 18,12. C. 15,34. D. 13,80

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X có dạng (Glu)a(Y)b —> nNaOH = 0,1.2a + 0,1b = 0,7 —> 2a + b = 7 Quy đổi X thành: C2H3ON: x CH2: y H2O: z COO: t mX = 57x + 14y + 18z + 44t = 6,876 (1) nO2 = 2,25x + 1,5y = 0,369 (2) TH1: a = 1 và b = 5 z = t (3) x = 6z (4) (1)(2)(3)(4) —> Làm tương tự như (3), loại vì k lẻ. TH2: a = 3, b = 1 —> Làm tương tự. TH3: a = 2, b = 3 t = 2z (5) x = 5z (6) (1)(2)(3)(4) —> x = 0,06; y = 0,156; z = 0,012; t = 0,024 —> nGlu = t = 0,024 và nY = x – t = 0,036 nCH2 = 2nGlu + knY —> k = 3 —> Y là Val Tetrapeptit tạo từ Y là (Val)4 hay C20H38N4O5 C20H38N4O5 + 27O2 —> 20CO2 + 19H2O + 2N2 1/30…………………0,9 —> m(Val)4 = 13,8 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP