Cho 80 gam bột đồng vào 200 ml...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 80 gam bột đồng ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 80 gam bột đồng vào 200 ml dung dịch AgNO3, sau một thời gian phản ứng lọc thu được dung dịch A và 95,2 gam chất rắn B. Cho tiếp 80 gam bột Pd vào dung dịch A, sau phản ứng tách được dung dịch D chỉ chứa 1 muối duy nhất và 67,05 gam chất rắn E. Cho 40 gam bột kim loại R (hóa trị II) vào 1/10 dung dịch D, sau phản ứng hoàn toàn lọc tách được 44,575 gam chất rắn F. Tính nồng độ mol của AgNO3 và xác định kim loại R?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Cu + 2AgNO3 —> Cu(NO3)2 + 2Ag x………..2x……………..x………….2x —> 108.2x – 64x = 95,2 – 80 —> x = 0,1 Dung dịch A chứa Cu(NO3)2 (0,1 mol) và AgNO3 dư (2y mol) Pb + 2AgNO3 —> Pb(NO3)2 + 2Ag y………..2y……………..y…………2y Pb + Cu(NO3)2 —> Pb(NO3)2 + Cu 0,1……..0,1……………….0,1……….0,1 —> 108.2y + 0,1.64 – 207(y + 0,1) = 67,05 – 80 —> y = 0,15 —> nAgNO3 ban đầu = 2x + 2y = 0,5 —> CM = 2,5M Dung dịch D chứa Pb(NO3)2 (y + 0,1 = 0,25 mol) —> 1/10D chứa 0,025 mol R + Pb(NO3)2 —> R(NO3)2 + Pb 0,025…0,025……………………0,025 —> 0,025.207 – 0,025R = 44,575 – 40 —> R = 24: Mg

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP