Thực hiện phản ứng brom hóa aren ankyl...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện phản ứng b...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện phản ứng brom hóa aren (ankyl benzen) X trong (Fe, to) thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất trong đó brom chiếm 43,243% về khối lượng. Vậy aren X là: A. p-xilen. B. toluen. C. o-xilen. D. benzen.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CnH2n-6 + Br2 —> CnH2n-7Br + HBr —> %Br = 80/(14n + 73) = 43,243% —> n = 8 X là C8H10. Brom hóa X (Fe, t°) thu được một dẫn xuất mono duy nhất nên X là p-xilen.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP