Hỗn hợp X gồm Gly-Ala-Ala Gly-Ala-Gly-Ala Gly-Ala-Ala-Gly-Gly Ala-Ala...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Gly-Al...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Gly-Ala-Ala, Gly-Ala-Gly-Ala, Gly-Ala-Ala-Gly-Gly, Ala-Ala. Đốt 39,28 gam hỗn hợp X cần vừa đủ khí O2 thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 87,12 gam. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thì thu được 105,84 gam muối khan. Giá trị của m gần nhất với: A. 84,6 B. 82,6 C. 90,9 D. 70,7

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Các chất trong X đều có 2Ala nên đặt công thức chung là (C6H12O3N2)(C2H3NO)x (a mol) rồi làm tương tự như bài này.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP