Một nguyên tố phi kim R có hai...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một nguyên tố phi ki...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một nguyên tố phi kim R có hai đồng vị X và Y. Cho kim loại Fe lần lượt tác dụng với các đồng vị X và Y ta được hai muối X’ và Y’ có tỉ lệ khối lượng phân tử là 293/ 299. Biết rằng tỉ số số nguyên tử X và Y trong R bằng 109/91 và tổng số số nơtron của X và Y bằng 4,5 lần số hiệu nguyên tử của nguyên tố ở chu kì 4 nhóm IIA. Mặt khác khi cho muối NaR tác dụng vừa đủ với 40/3 gam dung dịch AgNO3 25,5% ta thu được 3,7582 gam muối của bạc (hiệu suất 100%). a) Xác định trị số của mỗi phần tử trong X và Y (số p, n, e). b) Viết cấu hình electron nguyên tử của R. c) Xác định vị trí của R trong bảng hệ thống tuần hoàn.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAgNO3 = 0,02 NaR + AgNO3 —> AgR + NaNO3 …………0,02………..0,02 —> M = R + 108 = 3,7582/0,02 —> R = 79,91 Đặt x, y là số khối của X, Y —> MX’/MY’ = (56 + 3x) / (56 + 3y) = 293/299 và R = (109x + 91y)/(109 + 91) = 79,91 —> x = 79 và y = 81 Nguyên tố ở chu kỳ 4, nhóm IIA là Ca (Z = 20) —> Tổng nơtron = NX + NY = 20.4,5 = 90 Tổng số khối = Z + NX + Z + NY = 79 + 81 —> 2Z = 160 – (NX + NY) —> Z = 35: Br X: 35p, 35e, 79 – 35 = 44n Y: 35p, 35e, 81 – 35 = 46n Cấu hình: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5 R ở ô 35, chu kỳ 4, nhóm VIIA.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP