Hòa tan 5 91 gam hỗn hợp NaCl...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 5,91 gam hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 5,91 gam hỗn hợp NaCl và KBr vào 100ml dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 0,1M và AgNO3 aM, thu được m gam kết tủa A và dung dịch B. Trong dung dịch B, nồng độ % của NaNO3 và KNO3 tương ứng theo tỉ lệ 3,4:3,03. Cho miếng kẽm vào dung dịch B, sau khi phản ứng xong lấy miếng kẽm ra khỏi dung dịch thấy khối lượng tăng 1,1225 gam. Tính m và a.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Zn + Dung dịch B thì khối lượng tăng lên chứng tỏ trong B có AgNO3 dư. Đặt x, y là số mol NaCl và KBr —> 58,5x + 119y = 5,91 (1) nCu(NO3)2 = 0,01 và nAgNO3 = 0,1a NaCl + AgNO3 —> AgCl + NaNO3 x…………x…………..x………..x KBr + AgNO3 —> AgBr + KNO3 y…………y……………y………..y Tỉ lệ nồng độ % chính là tỉ lệ khối lượng nên: mNaNO3/mKNO3 = 85x/101y = 3,4/3,03 —> 3x = 4y (2) (1)(2) —> x = 0,04 và y = 0,03 —> m↓ = 143,5x + 188y = 11,38 nAgNO3 dư = 0,1a – x – y = 0,1a – 0,07 2AgNO3 + Zn —> Zn(NO3)2 + 2Ag 0,1a-0,07 Cu(NO3)2 + Zn —> Zn(NO3)2 + Cu 0,01………..0,01……….0,01……..0,01 m tăng = mAg + mCu – mZn ⇔ 108(0,1a – 0,07) + 64.0,01 – 65(0,1a – 0,07)/2 – 65.0,01 = 1,1225 —> a = 0,85

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP