Cho 14 4 gam hỗn hợp Mg Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 14,4 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 14,4 gam hỗn hợp Mg, Cu, Fe có số mol bằng nhau vào 0,8 lít dung dịch H2SO4 1M (loãng). Cần phải thêm ít nhất bao nhiêu gam NaNO3 vào hỗn hợp sau phản ứng thì không còn khí NO (sản phẩm khử duy nhất) thoát ra? A. 2,83 B. 5,67 C. 12,75 D. 8,50

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nMg = nCu = nFe = 0,1 nH2SO4 = 0,8 —> Hỗn hợp sau phản ứng chứa Mg2+ (0,1), Fe2+ (0,1), SO42- (0,8), H+ dư (1,2) và Cu (0,1) nNO max = nH+/4 = 0,3 Dễ thấy nFe2+ + 2nCu < 3nNO max —> H+ dư, NO chưa đạt max. nFe2+ + 2nCu = 3nNO —> nNO = 0,1 Bảo toàn N —> nNaNO3 = 0,1 —> mNaNO3 = 8,5 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP