Có 2 dung dịch NaOH B1 B2 và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có 2 dung dịch NaOH ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có 2 dung dịch NaOH (B1, B2) và 1 dung dịch H2SO4 (A). Trộn B1 và B2 theo tỉ lệ thể tích 1:1 thì được dung dịch X. Trung hòa 1 thể tích dung dịch X cần 1 thể tích dung dịch A. Trộn B1 với B2 theo tỉ lệ thể tích 2:1 thì được dung dịch Y. Trung hòa 30 ml dung dịch Y cần 32,5 ml dung dịch A. Tính tỉ lệ thể tích dung dịch B1 và B2 phải trộn để sao cho khi trung hòa 70ml dung dịch Z tạo ra cần 67,5 ml dung dịch A?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt x, y là nồng độ dung dịch B1, B2 và a là nồng độ H2SO4. Tự chọn lượng chất: TN1: 0,5 lít B1 + 0,5 lít B2 —> 1 lít X. Trung hòa 1 lít X cần 1 lít A nNaOH = 2nH2SO4 —> 0,5x + 0,5y = 2a (1) TN2: 20ml B1 + 10ml B2 —> 30ml Y. Trung hòa 30ml Y cần 32,5ml A nNaOH = 2nH2SO4 —> 0,02x + 0,01y = 2.0,0325a (2) (1)(2) —> x = 2,5a và y = 1,5a (3) TN3: u ml B1 + v ml B2 —> 70 ml Z. Trung hòa 70 ml Z cần 67,5 ml A —> u + v = 70 (4) nNaOH = 2nH2SO4 —> ux/1000 + vy/1000 = 2.0,0675a Thay (3) vào —> 2,5ua/1000 + 1,5va/1000 = 2.0,0675a (5) Triệt tiêu a ở (5) và giải hệ (4)(5) —> u = 30 và v = 40 —> Trộn B1 và B2 theo tỉ lệ 3 : 4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP