Cho 0 18 mol hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,18 mol hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,18 mol hỗn hợp X gồm Glyxin và Lysin tác dụng vừa đủ với 240 ml dung dịch HCl 1M. Nếu cho 26,64 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam rắn khan. Tính m: A. 36,9 B. 32,58 C. 38,04 D. 38,58

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt x, y là số mol Gly và Lys trong 0,18 mol X —> x + y = 0,18 và nHCl = x + 2y = 0,24 —> x = 0,12 và y = 0,06 —> nGly = 2nLys —> Trong 26,64 gam X chứa Gly (0,18) và Lys (0,09) nKOH = 0,3 —> nKOH dư = 0,03 —> m rắn = 38,58

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP