Tính nồng độ cân bằng của các chất...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tính nồng độ cân bằn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tính nồng độ cân bằng của các chất, các ion trong dung dịch HClO 0,001M và tính Ka biết α = 0,707%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
HClO H+ + ClO- 0,001 7,07.10^-6………7,07.10^-6….7,07.10^-6 9,9293.10^-4…..7,07.10^-6….7,07.10^-6 Ka = (7,07.10^-6).(7,07.10^-6) / (9,9293.10^-4) = 5,034.10^-8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP