Este X mạch hở có phân tử khối...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Este X mạch hở, có p...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Este X mạch hở, có phân tử khối nhỏ hơn 170. Thủy phân hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 16,4 gam một muối Y và một ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn lượng Z trên cần x lít O2 (đktc), thu được 0,3 mol CO2 và 7,2 gam H2O. Giá trị của m và x tương ứng là A.17,8 và 11,2. B. 19 và 10,08. C. 16 và 8,96. D. 18,4 và 15,68.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đốt Z —> nCO2 = 0,3 và nH2O = 0,4 —> nZ = 0,1 và Số C = 3 —> Z là C3H8Oz Nếu Z đơn chức thì nY = nZ = 0,1 —> MY = 164: Loại, không có muối phù hợp và MX > 170. Nếu Z hai chức —> nY = 2nZ = 0,2 —> MY = 82: CH3COONa Khi đó X là (CH3COO)2C3H6 —> mX = 16 z = 2 —> nO2 = 0,4 —> V = 8,96 lít Nếu Z ba chức, cũng loại, tương tự như trên.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP