Cho 2 3 gam hỗn hợp A gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 2,3 gam hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 2,3 gam hỗn hợp A gồm Al, Fe, Cu tác dụng với 40 ml dung dịch CuSO4 1M đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch B và hỗn hợp rắn C gồm 2 kim loại nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch B đến khi thu được kết tủa lớn nhất thì dừng lại, lọc kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được 1,82 g hỗn hợp rắn D gồm 2 oxit kim loại. Cho C tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 thì thu được 12,96 gam E. Tính thể tích khí SO2 thu được (sản phẩm khử duy nhất) khi cho 1,38 gam A tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch H2SO4 đặc nguội.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol Al và Fe phản ứng. Bảo toàn electron —> 3a + 2b = 0,04.2 mD = 102a/2 + 160b/2 = 1,82 —> a = 0,02 và b = 0,01 C gồm có Fe dư (x mol), Cu (y mol) và Cu vừa bị đẩy ra (0,04 mol) —> mA = 56x + 64y + 0,02.27 + 0,01.56 = 2,3 (3) Bảo toàn electron: nAg = 3x + 2y + 0,04.2 = 0,12 (4) (3)(4) —> x = 0,002 và y = 0,017 Với H2SO4 đặc nguội, chỉ có Cu phản ứng. Trong 2,3 gam A chứa 0,017 mol Cu —> Trong 1,38 gam A chứa 0,0102 mol Cu —> nSO2 = 0,0102 —> V = 0,22548 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP