A và B là hai α-amino axit đều...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon A và B là hai α-amin...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
A và B là hai α-amino axit đều chỉ chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH trong phân tử. Phân tử B nhiều hơn A 1 nhóm CH2. Tetrapeptit M được tạo thành từ A, B và axit glutamic. Hỗn hợp X gồm M và một axit no, hai chức, mạch hở (N). Cho hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với 250ml dung dịch NaOH 2M thu được hỗn hợp muối Y. Nung nóng Y trong O2 dư thu được Na2CO3, 13,664 lít khí CO2, 7,74 gam H2O và 0,896 lít N2. Cho biết MN > 90, thể tích các khí đo ở đktc, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng muối của amino axit B trong hỗn hợp Y là A. 2,96 gam B. 3,54 gam C. 2,34 gam D. 4,44 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 0,61, nH2O = 0,43, nN2 = 0,04, nNaOH = 0,5 —> nNa2CO3 = 0,25 nN = 0,08 —> Các amino axit A, B, Glu sẽ có số mol (không theo thứ tự) là 0,02; 0,02; 0,04. Đặt a, b, r là số C của A, B, R(COOH)2 Điều kiện: a ≥ 2, b = a + 1, r ≥ 3 (1) TH1: nA = nB = 0,02; nGlu = 0,04 Bảo toàn Na —> nR(COOH)2 = 0,19 nC = 0,02a + 0,02b + 0,04.5 + 0,19r = 0,61 + 0,25 —> 2a + 2b + 19r = 66 Kết hợp (1) —> Vô nghiệm. TH2: nA = 0,02; nB = 0,04; nGlu = 0,02 Bảo toàn Na —> nR(COOH)2 = 0,2 nC = 0,02a + 0,04b + 0,02.5 + 0,2r = 0,61 + 0,25 —> a + 2b + 10r = 38 Kết hợp (1) —> a = 2, b = 3, r = 3 là nghiệm duy nhất. A là GlyNa (0,02), B là AlaNa (0,04), N là CH2(COONa)2 (0,2) —> mAlaNa = 4,44 TH3: nA = 0,04; nB = 0,02; nGlu = 0,02. Làm tương tự.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP