Đốt cháy m gam amino axit X có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy m gam amino...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy m gam amino axit X có có ông thức dạng (NH2)aR(COOH)b (với a ≤ b) bằng oxi dư thu được N2; 2,376 gam CO2 và 1,134 gam H2O. Mặt khác cho m gam X vào Vml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 1M và KOH 0,25M (vừa đủ) thu được dung dịch chứa t gam muối, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của t gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 3,92 B. 2,06 C. 4,72 D. 1,88

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 0,054 và nH2O = 0,063 —> C : H = 3 : 7 a ≤ b —> X là C3H7NO2 (0,018 mol) nNaOH = 4x và nKOH = x —> 4x + x = 0,018 —> x = 0,0036 Bảo toàn khối lượng: t = mX + mNaOH + mKOH – mH2O = 2,0556

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP